Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Світлячок»








Нормативна база діяльності закладу

 

 

Закон України "Про освіту"                                                                                                                                 kodeksy.com.ua › Закони України

 

 

Закон України "Про дошкільну освіту"                                                                                          https://ru.osvita.ua › Законодательство › Законы

 

Закон України "Про охорону дитинства"                                                                                          res.in.ua/zakon-ukrayini-pro-ohoronu-ditinstva-iz-zminami-i...

 

Конвенція про права дитини                                                                 https://www.msp.gov.ua/.../Konvenciya-OON-z-prav-ditini

 

 

 

 

 

 

 

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 2 «СВІТЛЯЧОК»,повна назва:ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «СВІТЛЯЧОК» ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2. Скорочена назва: ДНЗ № 2 «СВІТЛЯЧОК».

1.3. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 2 «СВІТЛЯЧОК» (далі - заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 бере зня 2003р. №305 та іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.4. Заклад є комунальним бюджетним закладом освіти м. Подільська.

1.5. Засновником закладу є Подільська міська рада (далі – Засновник). Засновник  здійснює  фінансування  закладу, його  матеріально - технічне    забезпечення, надає  необхідні  будівлі  з  обладнанням  і  матеріалами, організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування, харчування  та  медичне  обслуговування  дітей.

1.6. Юридична  адреса  закладу:   66300, Україна,  Одеська область, місто   Подільськ, проспект Перемоги,6.

1.7. Головною  метою  діяльності    закладу  є  забезпечення  реалізації  прав дітей  на    здобуття  дошкільної  освіти, їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Головними завданнями діяльності закладу є:

 • задоволення потреб громадян відповідно території обслуговування  в здобутті дітьми дошкільної освіти;
 • забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного віку та дітей з особливими потребами;
 • створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та

навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;

 • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 • сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї з метою забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які не відвідують  дошкільні  заклади   та   надання   їм консультативної допомоги.

1.9. Заклад  несе  відповідальність  перед  особою, суспільством  і  державою  за:

 • реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України  «Про дошкільну  освіту»;
 • забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  змісту, рівня  і обсягу;
 • дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази.

1.10. Заклад  є  юридичною  особою має  ідентифікаційний номер,  печатку  і  штамп  встановленого   зразка, може мати бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, власний рахунок для отримання благодійних внесків.

1.11. Взаємовідносини  між закладом  та  юридичними  і   фізичними  особами  визначаються  угодами, що  укладаються  між  ними.

1.12. Заклад  самостійно  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність  в  межах  компетенції, передбаченої  чинним  законодавством, Положенням  та  даним  статутом.

1.13. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють у закладі можуть функціонувати короткотривалі групи, компенсуючого типу, консультативні пункти.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок комплектування закладу визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я  дитини,   довідки   дільничного   лікаря   про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення відділу освіти Подільської міської ради.

2.3. Групи у закладі комплектуються за віковими  (одновіковими, різновіковими) ознаками, з урахуванням стану здоров’я, їх розумового, психічного та фізичного стану, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

    Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей одного віку  або з різницею у віці.

     Засновник може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі.

2.4. У закладі функціонують групи для дітей віком від двох до трьох років, від трьох до шести (семи) років денного перебування.

2.5. За потребою у закладі можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, чергові групи у ранкові та вечірні години, консультативні пункти, групи компенсуючого типу.

2.6. Діти, які перебувають у закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

2.7. Для дітей, які перебувають у закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи.

2.8. За  дитиною  зберігається  місце  в закладі у  разі її  хвороби,    карантину, санаторного  лікування, на  час  відпустки  батьків або  осіб, які  їх  замінюють, а  також  у   літній  оздоровчий період  (75  днів).

2.9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.10. Відрахування дитини  з  закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
 • у разі невідвідування дитиною  закладу без поважних причин протягом двох місяців.

2.11. Адміністрація закладу зобов’язана письмово  повідомити  батьків  або осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

ІІІ. РЕЖИМ  РОБОТИ  ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем  протягом  10.5 годин з 7.00  до  17.30.

     Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. У разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи закладу може змінюватися.

3.3. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у закладі можуть функціонувати короткотривалі, чергові групи у ранкові або вечірні години.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1.  Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

     З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період)  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.3. З метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками, проводити інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.4. У закладі визначена українська мова навчання і виховання.

4.5. Діяльність роботи закладу регламентується планом роботи, складеним  на навчальний рік і оздоровчий    період,    схвалюється    педагогічною   радою, затверджується керівником закладу та  погоджується  з  відділом освіти Котовської міської ради. 

     План на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.6. Заклад  відповідно  до  статутних цілей  і  завдань може надавати додаткові освітні послуги,  які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють  та закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного  Міністерством освіти і науки разом з МОЗ  України.

4.7.  Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих додаткових   освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. Харчування дітей у закладі, його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування у ньому дітей.

5.3. Контроль  за  організацією  та  якістю  харчування, вітамінізацією  страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими  якостями  їжі, санітарним  станом  харчоблоку, правильністю  зберігання, дотримання  термінів  реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та  керівника    закладу.

 

VІ. МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне  обслуговування  дітей  у закладі  здійснюється   на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу і передбачає:

 • проведення обов’язкового медичного огляду перед профілактичними щепленнями;
 • проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень;
 • надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі;
 • організацію заходів стосовно госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:

 • моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Заклад   надає   приміщення   і забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 

 

VІІ. УЧАСНИКИ   НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками   навчально-виховного  процесу  у  закладі  є   діти   дошкільного   віку,   педагогічні працівники,   помічники  вихователів,  медичні  працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом.

7.3. Дитина має право на:

 • безпечні  та  нешкідливі  для  здоров’я  умови  утримання, розвитку, виховання  і     навчання;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист  від   інформації, пропаганди  та  агітації, що  завдає  шкоди  її   здоров’ю, моральному  та  духовному  розвитку;
 • захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;
 • здоровий спосіб життя.

7.4.   Батьки  або  особи, які  їх  замінюють мають право:

 • вибирати заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати  і  бути  обраними  до батьківських комітетів та органів  громадського  самоврядування  закладу;
 • звертатися  до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування  з  питань  навчання та  виховання   дітей;
 • брати  участь  у  заходах, спрямованих на поліпшення  організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладу;
 • відмовлятися  від  запропонованих  додаткових  освітніх  послуг;
 • захищати  законні  інтереси  своїх  дітей  у  відповідних  державних  та судових органах.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно  вносити  плату  за  харчування  дитини  в   закладі  у  встановленому  порядку;
 • своєчасно  повідомляти    заклад  про  можливість  відсутності  дитини або  її хвороби ;
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних та культурних цінностей, дбайливе ставлення до довкілля;
 •  виховувати у дитини працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законами України про працю, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні  працівники  закладу підлягають  атестації,  яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років. 

7.9. Педагогічні працівники  закладу мають право:

 •    на вільний   вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;
 •   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 •    на підвищення кваліфікації,  участь у методичних об’єднаннях, нарадах;
 •    проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;
 •    вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 •    на соціальне  та  матеріальне  забезпечення   відповідно   до законодавства;   
 •     об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 •    на захист професійної честі та власної гідності.

7.10. Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт,  захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій,  які шкодять її здоров’ю,  а  також  від фізичного та психологічного насильства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;
 • виконувати накази і розпорядження завідувача закладу, органів управління освітою.

7.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

 7.12. Працівники   закладу   несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Працівники  закладу   проходять періодичні    безоплатні    медогляди    в   установленому законодавством порядку.

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Керівництво закладом  здійснює   його завідувач.

8.2. На посаду керівника закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня  «спеціаліст», стаж педагогічної роботи, не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Керівник  дошкільного  закладу:

 • відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України «Про  дошкільну  освіту» та  забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  захисту  і  обсягу;
 • здійснює  керівництво  і  контроль  за  діяльністю   закладу;
 • діє  від  імені  закладу, представляє  його  в  усіх  державних  та  інших  органах, установах  і  організаціях;
 • розпоряджається  в  установленому  порядку  майном,  коштами  закладу і відповідає  за  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження   матеріально-технічної  бази  закладу;
 • приймає  на  роботу  та  звільнює  з  роботи  працівників   закладу;
 • видає  у межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження, контролює  їх  виконання;
 • затверджує  штатний  розклад за  погодженням  із  Засновником   закладу;
 • контролює  організацію харчування  і  медичного  обслуговування  дітей;
 • затверджує  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадові  інструкції   працівників  за  узгодженням  з  профспілковим  комітетом;
 • забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних  норм  і  правил, техніки    безпеки, вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей  і  працівників;
 • контролює  відповідність  застосованих  форм, методів  і  засобів  розвитку, виховання  і   навчання  дітей,   їх  віковим, психофізіологічним  особливостям, здібностям  і  потребам;
 • підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої  роботи, заохочує  творчі   пошуки, дослідно-експериментальну  роботу  педагогів;
 • організовує  різні  форми  співпраці  з  батьками  або  особами, які  їх  замінюють;
 • щороку  звітує  про  навчально - виховну, методичну і  фінансово-господарську  діяльність  закладу  на  загальних  зборах  колективу    батьків  або  осіб, що  їх  замінюють.

8.4. Колегіальним постійно діючим  органом  управління   закладом  є педагогічна  рада. 

         До  складу  педагогічної  ради  входять усі педагогічні, медичні  працівники  та  інші  спеціалісти, а також можуть входити голови батьківських комітетів.

            Головою  педагогічної  ради  є  завідувач закладом. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна  рада  закладу:

 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і  навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає  питання  удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі  та  приймає   відповідні  рішення;
 • визначає план  роботи  закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання  підвищення   кваліфікації   педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження  у навчально-виховний процес    досягнень   науки   і   передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення   експериментальної та інноваційної діяльності закладі;
 • визначає шляхи  співпраці  дошкільного  навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає питання  морального та матеріального заохочення працівників закладу;
 • заслуховує звіти   педагогічних  працівників,  які  проходять атестацію;
 • затверджує план  підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • приймає  рішення  з  інших  питань  професійної  діяльності  педагогічних  працівників.

8.6. Робота  педагогічної  ради  планується  довільно,  відповідно  до  потреб закладу.  Кількість  засідань  педагогічної  ради  становить  чотири  рази на  рік.

8.7. Органом  громадського  самоврядування  закладу  є  загальні  збори  колективу  та батьків або осіб, які  їх  замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. 

     Рішення  загальних  зборів  приймаються  більшістю голосів  від  загальної  кількості  присутніх.

8.8. Загальні  збори:

 • обирають  раду    закладу, її  членів  і  голову, встановлюють  строк їх    повноважень;
 • заслуховують  звіт  керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають  питання  навчально - виховної, методичної  та  фінансово-господарської  діяльності    закладу;
 • затверджують  основні  напрями  вдосконалення  роботи  і  розвитку.

8.9. У  період  між  загальними  зборами  діє  рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом.

                    Рада  закладу  організовує  виконання  рішень  загальних  зборів, розглядає  питання     поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази, поповнення  й  використання  бюджету  закладу, вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу, погоджує  зміст  і  форми  роботи  з  педагогічної  освіти  батьків.

           До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

     Кількість  засідань ради  визначається  за  потребою.

     Засідання  ради  закладу  є  правомірним, якщо  в  ньому  бере  участь  не   менше  двох  третин  її  членів .

8.10. У закладі  може  створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

 

ІХ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади    м. Подільська і належать йому на праві оперативного управління.

9.2. Майно закладу становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові кошти, інші цінності, що знаходяться на балансі закладу.

9.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

Х. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу  провадиться  на  основі  кошторису,  який  складається  і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Джерелами  фінансування  закладу  є кошти:

 • бюджету міста;
 • батьків  або  осіб, які  їх  замінюють;
 • добровільні  пожертвування  і  цільові  внески  фізичних  і  юридичних  осіб та інші надходження не заборонені чинним законодавством.

10.4.    Заклад  за  погодженням  із  засновником  має  право:

 • придбати, орендувати необхідне  йому  обладнання  та  інше  майно;
 • отримувати  допомогу  від  підприємств, установ, організацій  або  фізичних  осіб.

10.5. Порядок  ведення  діловодства, бухгалтерський облік та статистична звітність закладу  здійснюється відповідно чинного законодавства.

     За  рішенням  Засновника  закладу  бухгалтерський  облік  здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ    ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною  формою  контролю  за  діяльністю    закладу  є  державна    атестація, що  проводиться  один  раз  на  десять  років  у  порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України.

11.2. Контроль  за  дотриманням  закладом  державних  вимог  щодо  змісту, рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюється  відділом освіти Подільської міської ради.

11.3. Зміст, форми  та  періодичність  контролю,  не  пов’язаного  з  навчально-виховним   процесом, встановлюється  Засновником закладу.

 

ХІІ. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

12.2. Створення, реорганізація  чи  ліквідація закладу здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства.

12.3. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу приймає Засновник або уповноважений ним органом.

12.4. При реорганізації закладу вся сукупність прав та обов’язків переходить до Засновника.

12.5.   Ліквідація закладу  проводиться за рішенням Засновника призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках припинення його діяльності за рішенням суду або Господарського суду -  ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу.

12.7. Ліквідація закладу вважається завершеною і припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

12.8. При реорганізації чи ліквідації закладу вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.

12.9. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

 

ХІІІ.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

13.1.  Пропозиції щодо внесення змін до статуту закладу можуть надходити від Засновника та ради закладу.

13.2.  Зміни та доповнення до статуту закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

 

 

 

 

 

                     

Базовий компонент дошкільної освіти України                                                     https://mon.gov.ua/.../bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti...

 

 

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  "Дитина"                                          https://lib.pedpresa.ua/10786-pidruchnyk-dytyna-pr

 

 

 

 

Програма для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"     https://mon.gov.ua/storage/.../programavpevneniy-start.pdf

 

 

 

 

 

 

Додаток

до листа МОН України

від 30.07.2020 №  1/9-411

 

Інструктивно-методичні рекомендації

«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти

у 2020/2021 навчальному році»

 

Організація діяльності закладів дошкільної освіти (далі — ЗДО) у 2020/2021 навчальному році залежатиме від епідемічної ситуації у конкретному регіоні. Рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись діяльність закладів, ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.

За сприятливої епідемічної ситуації у регіоні та відповідного рішення зазначеної комісії, ЗДО працюють у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників. За створення таких умов відповідають засновники та керівники ЗДО.

Із керівними принципами та заходами щодо безпечного відновлення роботи та функціонування ЗДО, а також розвитку дітей та підтримки працівників можна ознайомитися в постанові Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19».

Зауважимо, що враховуючи епідемічний стан у країні, має бути обов’язково запланована робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів. Для організації якісної діяльності ЗДО рекомендуємо засновникам привести штатні розписи ЗДО у відповідність до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055. Зокрема, ввести у штатні розписи посади сестри медичної, практичного психолога.

З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку варто здійснювати організацію простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Організація осередків діяльності дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення (детальніше на сайті ДУ «Український інститут розвитку освіти»).

Закон України «Про освіту» надав усім закладам освіти автономію у виборі основних пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу, орієнтуючись на детальний та конструктивний аналіз результатів освітньої діяльності в минулому навчальному році. Освітня діяльність ЗДО здійснюється на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

При плануванні роботи на новий навчальний рік ЗДО самостійно визначають завдання з урахуванням виявлених проблем.

Педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання та ін. (Закон України «Про освіту», ст. 54, п.1).

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

ЗДО різних типів і форм власності можуть використовувати комплексні та парціальні освітні програми, рекомендовані або схвалені Міністерством освіти і науки України. Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада ЗДО. Дозволяється використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги планують освітню діяльність. Окрім того, ЗДО можуть розробити і власні освітні програми.

Таким чином, ЗДО може використати схвалені чи рекомендовані міністерством програми як основну частину своєї освітньої програми, за необхідності, доповнюючи її додатковими компонентами. У цьому випадку, в рішенні педагогічної ради про схвалення освітньої програми закладу необхідно вказати назву (назви) та реквізити схвалених чи рекомендованих програм (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»).

Ознайомитися з чинними освітніми програмами та інформаційно-методичними матеріалами можна в листі МОН від 22.07.2020 № 1/9-394

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році».

Варто врахувати, що єдиних вимог до оформлення освітньої програми ЗДО немає. Освітня програма  це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих ЗДО для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

При організації освітньої діяльності варто зважати на провідний вид діяльності дітей (ранній вік — предметно-маніпулятивна; дошкільний вік  ігрова), а також на те, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей:

 • раннього віку — опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, формування активного мовлення, розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховання культурно-гігієнічних навичок;
 • молодшого дошкільного віку — оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвиток мовлення, вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);
 • середнього дошкільного віку — ігрова діяльність, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри;
 • старшого дошкільного віку — формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

Зазначені завдання досягаються шляхом створення умов для участі дітей у різних видах діяльності (спілкування, гра, художньо-естетична та ін.) так, щоб це було природньо та органічно до їхніх потреб та інтересів.

Під час проведення спеціально організованих форм освітнього процесу необхідно дотримуватись вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

Рекомендуємо звернути особливу увагу на взаємодію з сім’ями, прищепленню дітям дошкільного віку базових цінностей: доброти, дружби, любові, відповідальності, відчуття краси.

Модель партнерської взаємодії із сім’єю кожен заклад розробляє самостійно, ґрунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

Зазначимо, що поряд із традиційними формами роботи з батьками чи законними представниками дитини (опитування: письмове і усне; співбесіди; телефонний зв’язок; консультації; засідання батьківського комітету; дні відкритих дверей; перегляд святкових ранків та розваг; спільні свята; конкурси; батьківські куточки; дошка оголошень та ін.), можна застосовувати інноваційні, а саме:

 • «Буккросинг» — постійно діючі групові центри психолого-педагогічної літератури, що створюють комфортні умови для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ЗДО та родин. Передбачає створення відкритої полиці, шафи, де кожен може взяти книжку, яка сподобалася, та поділитися своїми книжками з іншими батьками, педагогами тощо.
 • «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» – проєкт спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів. Він сприяє усвідомленню того, що батьки є партнерами в плануванні та реалізації заходів щодо розвитку дітей, поповнення розвивального середовища групи.
 • «Батьківська скринька» — дає можливість батькам у зручний для них час вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини.

Варто визнати результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що відповідають сучасним запитам батьків і зацікавлюють їх: дискусії, ділові ігри; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття емоційної напруги, на об’єднання колективу батьків та вихователів; обговорення проблемних питань за круглим столом.

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи тих причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів на онлайн-платформах Google Classroom, ZOOM тощо, розміщення відео заняття, що в онлайн режимі проводить вихователь на сайті ЗДО). Можливе застосування мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook у межах робочого часу.

Пріоритетними напрямами у новому навчальному році можуть бути також такі:

 • забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, як педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях);
 • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; реалізацію проєктної діяльності; наприклад, соціально-екологічного проєкту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; самонавчання дітей «діти-дітям» (із закріпленням практичних навичок тощо);
 • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій; (математична компетенція — враховуючи, що 2020/2021 оголошено Роком математики);
 • програма (план) переходу дітей до ЗДО. Радимо звернути увагу на особливості переходу дітей до ЗДО. Для кожної дитини, яка вперше приходить до ЗДО рекомендуємо організувати перехідний період, що передбачає знайомство з вихователем, колективом й закладом, поступову адаптацію та створення умов. Ефективний перехід дітей до дитячого садка залежить від готовності персоналу закладу розвивати позитивні відносини і загальні підходи до забезпечення успішності для всіх дітей, які можуть переходити до дитячого садка з дому чи з іншої установи, наприклад, із центрів раннього втручання.

Пріоритетними напрямами діяльності практичних психологів у 2020/2021 навчальному році слід вважати: психопрофілактику наслідків стресових станів, умов роботи та життєдіяльності в режимі обмеженого пересування; психолого-педагогічне просвітництво батьків з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку в умовах здобуття дошкільної освіти вдома; психогігієну комунікації та спілкування в дистанційному форматі, а також про особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з COVID-19 («Як розмовляти з дітьми про COVID-19»).

Звертаємо увагу на те, що на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти спостерігається тенденція до більш широкого використання комп’ютерних технологій для виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. Зазначимо, що у роботі з дітьми, які не досягли 5-річного віку використання ґаджетів не рекомендується. Таким чином, уся освітня робота має здійснюватися виключно з батьками вихованців задля ознайомлення їх зі змістом, формами і методами розвитку їхніх дітей. Відповідно до розділу XІІ Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693, тривалість безперервної роботи перед монітором комп’ютера для дітей 5-річного віку не має перевищувати 10 хв.

Максимальна кратність роботи протягом тижня для дітей 5 і 6 років — 2 рази.

Дні тижня, в які доцільно працювати з комп’ютером:

 • вівторок, четвер — оптимальні дні;
 • понеділок — можливо використовувати ґаджети;
 • п’ятниця — не рекомендовано.

Рекомендований для занять час дня:

 • перша половина — оптимально;
 • друга половина — допустимо.

Місце в 25-хвилинному занятті — середина заняття, між ввідною і заключною частинами.

Обов’язково, перед і після роботи за комп’ютером або іншими ґаджетами, робити спеціальну гімнастику для очей та опорно-рухового апарату, м’язів тулуба, особливо спини, що знаходяться в статичному стані; м’язів кисті працюючої руки.

У роботі з дітьми можуть використовуватися: розвивальні комп’ютерні ігри, дидактичні комп’ютерні ігри, ігри-забави, комп’ютерні діагностичні ігри, пізнавальні відеоролики або відео фрагменти створені як самим педагогом, так і вже існуючих в інтернеті.

Розвивальні комп’ютерні ігри спрямовані на формування загальних розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги та інших психічних процесів. Дидактичні ігри — це ігри, які безпосередньо обумовлені формуванням дидактичних уявлень, з основами систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять.

Ігри-забави дають можливість дітям розважитись, здійснити пошукові дії та побачити на екрані свій результат у вигляді певного елементу (наприклад, мультфільм «Розповіді Доброї Книги» тощо).

Зауважимо, що їх варто якомога тісніше інтегрувати з іншими традиційними видами діяльності (іграми, роботою над проєктами тощо) з метою недопущення комп’ютерної залежності у дітей.

У 2020/2021 навчальному році педагогічні працівники ЗДО можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. Звертаємо увагу, що педагогічні працівники мають право самостійно обирати конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік.

З метою формування плану підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік пропозиції педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. Педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік.

План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства.

Звертаємо увагу, що функції забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та здійснення їх науково-методичної підтримки переходять до центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які починають діяти з 1 вересня 2020 року на основі Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, що створено внаслідок реорганізації НМЦ/НМК.

У минулому навчальному році до Міністерства освіти і науки України надходило чимало звернень з різних питань. Найбільше — щодо організації освітнього процесу в інклюзивних групах. Звертаємо увагу, що відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини, команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) розробляє індивідуальну програму розвитку (ІПР) дитини з ООП.

ІПР розробляється на навчальний рік на основі програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для ЗДО, з відповідною їх адаптацією або модифікацією до особливих освітніх потреб дитини, погоджується батьками дитини (законними представниками дитини), затверджується директором ЗДО, та переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку розробляється індивідуальний освітній план строком на три місяці з подальшим його продовженням протягом навчального року.

Звертаємо увагу, що термін дії висновку ІРЦ не обмежений у часі, крім випадків, коли рекомендовано та визначено дату повторного вивчення.

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять, які можуть надаватися як штатними працівниками закладу, так і залученими фахівцями, зокрема: працівниками ІРЦ, спеціальних садків (шкіл), навчально-реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших закладів на підставі цивільно-правових договорів. При цьому оплата праці залучених фахівців здійснюється за рахунок коштів державної субвенції, відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 (зі змінами, далі — Порядок та умови надання субвенції).

Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти та Перелік фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти, визначено у додатках Порядку та умовах надання субвенції.

Цивільно-правові договори укладаються між фахівцями, які проводять психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), та ЗДО або відповідним органом управління освітою.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах, здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2018 за № 582/32034.

Необхідно зауважити, що наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» втратив чинність.

За рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини ЗДО забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП (частина 5 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту»). Функцію асистента дитини можуть виконувати соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені ними.

Супровід під час інклюзивного навчання — надання допомоги дітям з ООП під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, входить до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1614/21926). Фінансування надання та оплата соціальних послуг регламентується статтями 27 та 28 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII, який вступив в дію 01 січня 2020 року.

Відповідно до спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 04.02.2020 №67/125 у Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській областях здійснюється апробація Державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання, в межах якої обласними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться навчання асистентів дітей.

Невід’ємною складовою організації освітнього простору для дітей з ООП в умовах закладу освіти є забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в тому числі створення ресурсної кімнати.

У зв’язку з цим Міністерством освіти і науки України підготовлено та направлено до регіональних органів управління освітою лист від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти», в якому викладено рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, ресурсної кімнати в ЗДО.

Відновленню освітнього процесу та корекційно-розвиткових послуг для дітей з ООП у 2020/2021 навчальному році має передувати вивчення командою психолого-педагогічного супроводу ЗДО динаміки розвитку дитини, стану її особливих освітніх потреб, сильних сторін та змін, із врахуванням особливостей діяльності й участі дитини під час карантинних заходів та факторів навколишнього середовища.

Перехід дітей з особливими освітніми потребами до ЗДО організовується з використанням тих самих принципів і підходів, що і для інших дітей. Проте врахування особливих освітніх потреб має істотне значення під час перехідного періоду. Якість підтримки, що надається дитині та її родині під час цього періоду, може істотно вплинути на подальше перебування дитини в ЗДО.

Для дітей, які приходять у садок із центрів раннього втручання рекомендуємо забезпечити програму переходу, що є завершальним етапом надання послуги раннього втручання та передбачає:

 • знайомство дитини та батьків із ЗДО та персоналом;
 • зустрічі персоналу закладу (вихователь, спеціальний педагог, практичний психолог та інші) з фахівцями центру.

У разі карантинних заходів така зустріч/зустрічі проводиться в режимі онлайн у форматі відео конференцій.

Зауважимо, що особлива увага під час перехідного періоду має приділятись найбільш вразливим категоріям дітей, зокрема: дітям з інвалідністю, із соціально вразливих сімей, хто стикається з певними економічними труднощами чи психологічним стресом (через смерть, хворобу одного з батьків, розлучення чи поділ сім’ї та інше), дітям, які не є носіями української мови тощо (постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»). ЗДО повинні бути поінформовані про вищеназвані категорії дітей та сімей, сприяти знайомству вихователів та інших педагогів із дітьми та їхніми сім’ями з метою формування партнерських відносин та забезпечення плавного й ефективного переходу до закладу дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України у 2020/2021 н. р. продовжуватиме роботу з координації діяльності закладів дошкільної освіти в умовах карантинних заходів, спричинених COVID-19. Пріоритетними завданнями вважаємо також оновлення нормативно-правової бази, а саме:

 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Базового компоненту дошкільної освіти;
 • Положення про дошкільний навчальний заклад.

Серед пріоритетних напрямів діяльності ДУ «Український інститут розвитку освіти» будуть наступні:

 •  участь у процесі оновлення Базового компонента дошкільної освіти;
 •   участь у процесі розроблення професійного стандарту вихователя;
 • проведення дослідження якості освіти у ЗДО за міжнародною методикою ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale) та поширення її серед закладів дошкільної освіти (детальніше на сайті ДУ «Український інститут розвитку освіти»).