Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Світлячок»
Нормативна база діяльності закладу

Закон України "Про освіту"                                                                                                                                 kodeksy.com.ua › Закони України

 

 

Закон України "Про дошкільну освіту"                                                                                          https://ru.osvita.ua › Законодательство › Законы

 

Закон України "Про охорону дитинства"                                                                                          res.in.ua/zakon-ukrayini-pro-ohoronu-ditinstva-iz-zminami-i...

 

Конвенція про права дитини                                                                 https://www.msp.gov.ua/.../Konvenciya-OON-z-prav-ditini

 

 

Нет описания фото.

 

 

 

 

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 2 «СВІТЛЯЧОК»,повна назва:ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №2 «СВІТЛЯЧОК» ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.2. Скорочена назва: ДНЗ № 2 «СВІТЛЯЧОК».

1.3. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 2 «СВІТЛЯЧОК» (далі - заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 бере зня 2003р. №305 та іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.4. Заклад є комунальним бюджетним закладом освіти м. Подільська.

1.5. Засновником закладу є Подільська міська рада (далі – Засновник). Засновник  здійснює  фінансування  закладу, його  матеріально - технічне    забезпечення, надає  необхідні  будівлі  з  обладнанням  і  матеріалами, організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування, харчування  та  медичне  обслуговування  дітей.

1.6. Юридична  адреса  закладу:   66300, Україна,  Одеська область, місто   Подільськ, проспект Перемоги,6.

1.7. Головною  метою  діяльності    закладу  є  забезпечення  реалізації  прав дітей  на    здобуття  дошкільної  освіти, їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Головними завданнями діяльності закладу є:

 • задоволення потреб громадян відповідно території обслуговування  в здобутті дітьми дошкільної освіти;
 • забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного віку та дітей з особливими потребами;
 • створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та

навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;

 • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 • сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї з метою забезпечення умов для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які не відвідують  дошкільні  заклади   та   надання   їм консультативної допомоги.

1.9. Заклад  несе  відповідальність  перед  особою, суспільством  і  державою  за:

 • реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України  «Про дошкільну  освіту»;
 • забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  змісту, рівня  і обсягу;
 • дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази.

1.10. Заклад  є  юридичною  особою має  ідентифікаційний номер,  печатку  і  штамп  встановленого   зразка, може мати бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, власний рахунок для отримання благодійних внесків.

1.11. Взаємовідносини  між закладом  та  юридичними  і   фізичними  особами  визначаються  угодами, що  укладаються  між  ними.

1.12. Заклад  самостійно  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність  в  межах  компетенції, передбаченої  чинним  законодавством, Положенням  та  даним  статутом.

1.13. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють у закладі можуть функціонувати короткотривалі групи, компенсуючого типу, консультативні пункти.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок комплектування закладу визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я  дитини,   довідки   дільничного   лікаря   про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, направлення відділу освіти Подільської міської ради.

2.3. Групи у закладі комплектуються за віковими  (одновіковими, різновіковими) ознаками, з урахуванням стану здоров’я, їх розумового, психічного та фізичного стану, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

    Комплектування груп за віком передбачає перебування в них дітей одного віку  або з різницею у віці.

     Засновник може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі.

2.4. У закладі функціонують групи для дітей віком від двох до трьох років, від трьох до шести (семи) років денного перебування.

2.5. За потребою у закладі можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, чергові групи у ранкові та вечірні години, консультативні пункти, групи компенсуючого типу.

2.6. Діти, які перебувають у закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

2.7. Для дітей, які перебувають у закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи.

2.8. За  дитиною  зберігається  місце  в закладі у  разі її  хвороби,    карантину, санаторного  лікування, на  час  відпустки  батьків або  осіб, які  їх  замінюють, а  також  у   літній  оздоровчий період  (75  днів).

2.9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.10. Відрахування дитини  з  закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
 • у разі невідвідування дитиною  закладу без поважних причин протягом двох місяців.

2.11. Адміністрація закладу зобов’язана письмово  повідомити  батьків  або осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

ІІІ. РЕЖИМ  РОБОТИ  ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем  протягом  10.5 годин з 7.00  до  17.30.

     Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. У разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи закладу може змінюватися.

3.3. За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, у закладі можуть функціонувати короткотривалі, чергові групи у ранкові або вечірні години.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1.  Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

     З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період)  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною Базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.3. З метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками, проводити інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.4. У закладі визначена українська мова навчання і виховання.

4.5. Діяльність роботи закладу регламентується планом роботи, складеним  на навчальний рік і оздоровчий    період,    схвалюється    педагогічною   радою, затверджується керівником закладу та  погоджується  з  відділом освіти Котовської міської ради. 

     План на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.6. Заклад  відповідно  до  статутних цілей  і  завдань може надавати додаткові освітні послуги,  які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють  та закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного  Міністерством освіти і науки разом з МОЗ  України.

4.7.  Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих додаткових   освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

5.2. Харчування дітей у закладі, його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування у ньому дітей.

5.3. Контроль  за  організацією  та  якістю  харчування, вітамінізацією  страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими  якостями  їжі, санітарним  станом  харчоблоку, правильністю  зберігання, дотримання  термінів  реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та  керівника    закладу.

 

VІ. МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне  обслуговування  дітей  у закладі  здійснюється   на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу і передбачає:

 • проведення обов’язкового медичного огляду перед профілактичними щепленнями;
 • проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень;
 • надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі;
 • організацію заходів стосовно госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:

 • моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Заклад   надає   приміщення   і забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 

 

VІІ. УЧАСНИКИ   НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками   навчально-виховного  процесу  у  закладі  є   діти   дошкільного   віку,   педагогічні працівники,   помічники  вихователів,  медичні  працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом.

7.3. Дитина має право на:

 • безпечні  та  нешкідливі  для  здоров’я  умови  утримання, розвитку, виховання  і     навчання;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист  від   інформації, пропаганди  та  агітації, що  завдає  шкоди  її   здоров’ю, моральному  та  духовному  розвитку;
 • захист  від  будь-яких  форм  експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;
 • здоровий спосіб життя.

7.4.   Батьки  або  особи, які  їх  замінюють мають право:

 • вибирати заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати  і  бути  обраними  до батьківських комітетів та органів  громадського  самоврядування  закладу;
 • звертатися  до органів  управління  освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування  з  питань  навчання та  виховання   дітей;
 • брати  участь  у  заходах, спрямованих на поліпшення  організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладу;
 • відмовлятися  від  запропонованих  додаткових  освітніх  послуг;
 • захищати  законні  інтереси  своїх  дітей  у  відповідних  державних  та судових органах.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно  вносити  плату  за  харчування  дитини  в   закладі  у  встановленому  порядку;
 • своєчасно  повідомляти    заклад  про  можливість  відсутності  дитини або  її хвороби ;
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних та культурних цінностей, дбайливе ставлення до довкілля;
 •  виховувати у дитини працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законами України про працю, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні  працівники  закладу підлягають  атестації,  яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років. 

7.9. Педагогічні працівники  закладу мають право:

 •    на вільний   вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;
 •   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 •    на підвищення кваліфікації,  участь у методичних об’єднаннях, нарадах;
 •    проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;
 •    вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 •    на соціальне  та  матеріальне  забезпечення   відповідно   до законодавства;   
 •     об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 •    на захист професійної честі та власної гідності.

7.10. Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт,  захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій,  які шкодять її здоров’ю,  а  також  від фізичного та психологічного насильства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;
 • виконувати накази і розпорядження завідувача закладу, органів управління освітою.

7.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

 7.12. Працівники   закладу   несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Працівники  закладу   проходять періодичні    безоплатні    медогляди    в   установленому законодавством порядку.

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Керівництво закладом  здійснює   його завідувач.

8.2. На посаду керівника закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня  «спеціаліст», стаж педагогічної роботи, не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Керівник  дошкільного  закладу:

 • відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України «Про  дошкільну  освіту» та  забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  її  захисту  і  обсягу;
 • здійснює  керівництво  і  контроль  за  діяльністю   закладу;
 • діє  від  імені  закладу, представляє  його  в  усіх  державних  та  інших  органах, установах  і  організаціях;
 • розпоряджається  в  установленому  порядку  майном,  коштами  закладу і відповідає  за  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження   матеріально-технічної  бази  закладу;
 • приймає  на  роботу  та  звільнює  з  роботи  працівників   закладу;
 • видає  у межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження, контролює  їх  виконання;
 • затверджує  штатний  розклад за  погодженням  із  Засновником   закладу;
 • контролює  організацію харчування  і  медичного  обслуговування  дітей;
 • затверджує  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадові  інструкції   працівників  за  узгодженням  з  профспілковим  комітетом;
 • забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних  норм  і  правил, техніки    безпеки, вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей  і  працівників;
 • контролює  відповідність  застосованих  форм, методів  і  засобів  розвитку, виховання  і   навчання  дітей,   їх  віковим, психофізіологічним  особливостям, здібностям  і  потребам;
 • підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої  роботи, заохочує  творчі   пошуки, дослідно-експериментальну  роботу  педагогів;
 • організовує  різні  форми  співпраці  з  батьками  або  особами, які  їх  замінюють;
 • щороку  звітує  про  навчально - виховну, методичну і  фінансово-господарську  діяльність  закладу  на  загальних  зборах  колективу    батьків  або  осіб, що  їх  замінюють.

8.4. Колегіальним постійно діючим  органом  управління   закладом  є педагогічна  рада. 

         До  складу  педагогічної  ради  входять усі педагогічні, медичні  працівники  та  інші  спеціалісти, а також можуть входити голови батьківських комітетів.

            Головою  педагогічної  ради  є  завідувач закладом. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна  рада  закладу:

 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і  навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає  питання  удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі  та  приймає   відповідні  рішення;
 • визначає план  роботи  закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання  підвищення   кваліфікації   педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження  у навчально-виховний процес    досягнень   науки   і   передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення   експериментальної та інноваційної діяльності закладі;
 • визначає шляхи  співпраці  дошкільного  навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає питання  морального та матеріального заохочення працівників закладу;
 • заслуховує звіти   педагогічних  працівників,  які  проходять атестацію;
 • затверджує план  підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • приймає  рішення  з  інших  питань  професійної  діяльності  педагогічних  працівників.

8.6. Робота  педагогічної  ради  планується  довільно,  відповідно  до  потреб закладу.  Кількість  засідань  педагогічної  ради  становить  чотири  рази на  рік.

8.7. Органом  громадського  самоврядування  закладу  є  загальні  збори  колективу  та батьків або осіб, які  їх  замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. 

     Рішення  загальних  зборів  приймаються  більшістю голосів  від  загальної  кількості  присутніх.

8.8. Загальні  збори:

 • обирають  раду    закладу, її  членів  і  голову, встановлюють  строк їх    повноважень;
 • заслуховують  звіт  керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають  питання  навчально - виховної, методичної  та  фінансово-господарської  діяльності    закладу;
 • затверджують  основні  напрями  вдосконалення  роботи  і  розвитку.

8.9. У  період  між  загальними  зборами  діє  рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом.

                    Рада  закладу  організовує  виконання  рішень  загальних  зборів, розглядає  питання     поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази, поповнення  й  використання  бюджету  закладу, вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу, погоджує  зміст  і  форми  роботи  з  педагогічної  освіти  батьків.

           До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

     Кількість  засідань ради  визначається  за  потребою.

     Засідання  ради  закладу  є  правомірним, якщо  в  ньому  бере  участь  не   менше  двох  третин  її  членів .

8.10. У закладі  може  створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

 

ІХ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади    м. Подільська і належать йому на праві оперативного управління.

9.2. Майно закладу становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові кошти, інші цінності, що знаходяться на балансі закладу.

9.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

Х. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу  провадиться  на  основі  кошторису,  який  складається  і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Джерелами  фінансування  закладу  є кошти:

 • бюджету міста;
 • батьків  або  осіб, які  їх  замінюють;
 • добровільні  пожертвування  і  цільові  внески  фізичних  і  юридичних  осіб та інші надходження не заборонені чинним законодавством.

10.4.    Заклад  за  погодженням  із  засновником  має  право:

 • придбати, орендувати необхідне  йому  обладнання  та  інше  майно;
 • отримувати  допомогу  від  підприємств, установ, організацій  або  фізичних  осіб.

10.5. Порядок  ведення  діловодства, бухгалтерський облік та статистична звітність закладу  здійснюється відповідно чинного законодавства.

     За  рішенням  Засновника  закладу  бухгалтерський  облік  здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ    ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною  формою  контролю  за  діяльністю    закладу  є  державна    атестація, що  проводиться  один  раз  на  десять  років  у  порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України.

11.2. Контроль  за  дотриманням  закладом  державних  вимог  щодо  змісту, рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюється  відділом освіти Подільської міської ради.

11.3. Зміст, форми  та  періодичність  контролю,  не  пов’язаного  з  навчально-виховним   процесом, встановлюється  Засновником закладу.

 

ХІІ. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

12.2. Створення, реорганізація  чи  ліквідація закладу здійснюється  відповідно  до  чинного  законодавства.

12.3. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу приймає Засновник або уповноважений ним органом.

12.4. При реорганізації закладу вся сукупність прав та обов’язків переходить до Засновника.

12.5.   Ліквідація закладу  проводиться за рішенням Засновника призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках припинення його діяльності за рішенням суду або Господарського суду -  ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу.

12.7. Ліквідація закладу вважається завершеною і припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

12.8. При реорганізації чи ліквідації закладу вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.

12.9. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

 

ХІІІ.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

13.1.  Пропозиції щодо внесення змін до статуту закладу можуть надходити від Засновника та ради закладу.

13.2.  Зміни та доповнення до статуту закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

 

Нет описания фото.

 

 

 

                     

Базовий компонент дошкільної освіти України                                                     https://mon.gov.ua/.../bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti...

 

 

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  "Дитина"                                          https://lib.pedpresa.ua/10786-pidruchnyk-dytyna-pr

 

 

 

 

Програма для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"     https://mon.gov.ua/storage/.../programavpevneniy-start.pdf

 

 

Додаток 1
до листа МОН України
від /З 06.2018 № 1/9-386
Інструктивно-методичні рекомендації
«Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти
в 2018/2019 навчальному році»

 

      Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.  Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними
законами та установчими документами закладу освіти.   Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад
дошкільної освіти (далі — заклад) планує свою діяльність та формує стратегію розвитку; розробляє освітню програму закладу; забезпечує добір і розстановку кадрів.
      Заклад має задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.

 

Організаційна свобода.
     Статус, організаційно-правову форму, тип закладу визначає засновник (засновники) і зазначає у Статуті закладу. Заклади всіх форм власності мають рівні права та обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно дозаконодавства та діють на підставі власних статутів, які затверджують їх  засновники відповідно до законодавства. Звертаємо увагу, що у Статуті
закладу повинні передбачати розмежування компетенції засновника(засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства. Також у Статуті варто передбачити різні норми щодо комплектування груп, їх типів, наповнюваності, організації освітнього процесу, адже у закладі відбувається чимало змін у його
діяльності.
     Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність здійснюють протягом п’яти років з дня набрання чинності цього Закону.
     Згідно з пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» зміни, що вносять до установчого документа юридичної особи, оформлюють, викладаючи документ у новій редакції. У разі потреби внести навіть мінімальні зміни засновник має забезпечити підготовку нової редакції статуту з включенням до нього усіх необхідних змін. Отже, статути закладів переоформляють у поточному режимі (за потреби).
     Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» державні і комунальні заклади системи дошкільної освіти, що діють на день набрання чинності Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що створюються після набрання чинності
Законом України «Про освіту», ліцензуються на загальних засадах. Нині є чинними Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347).
    Заклад для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньонаукові та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи (частина 5 статті 22 Закону України «Про освіту»).
     Фізична особа-підприємець або структурний підрозділ закладу освіти, основним видом діяльності яких є освітня діяльність, діють на підставі власних положень про них. У цьому випадку заклад може бути філією іншого закладу освіти. Типове положення про філію закладу освіти затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1568.             Відповідно до пункту 2 цього положення філія закладу освіти (опорного закладу освіти) — це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти.
       Режим роботи закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлює його засновник (засновники).
      За бажанням батьків або їхніх законних представників у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.
       Заклад освіти може створювати інклюзивні групи. Перш ніж відкрити інклюзивну групу керівник закладу має вивчити освітні запити дітей, батьків; проаналізувати матеріально-технічну та методичну бази; фаховий рівень педагогів; відповідність приміщень закладу освіти санітарно-гігієнічним вимогам. Засновник (засновники) та відповідний орган управління освітою
мають виділити кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівліта приміщень закладу, створення відповідної матеріально-технічної та методичної баз. Необхідно забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, а також забезпечити відповідними кадрами.
     Інклюзивно-ресурсні центри, які діють відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545, повинні надати психолого-педагогічну  допомогу дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах; консультувати та взаємодіяти з педагогічними працівниками
закладів з питань організації інклюзивного навчання;
     Освітня програма має містити: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. Освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти (дошкільна освіта — початкова освіта тощо), можуть використовувати або розробляти власні наскрізні освітні програми, які охоплюють відповідні рівні освіти. Такі освітні програми розробляють як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. їх
затверджують відповідно до законодавства. Освітні програми можуть мати також корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами. За потребою заклад може розробляти та затверджувати локальну спеціальну програму для груп компенсуючого типу, діяльність яких організовують з урахуванням відповідної нозології та специфіки освітнього
процесу з дітьми. Такі програми розробляють на основі грифованих програм загальноукраїнського рівня впровадження.         Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада закладу. Вона також оцінює:
• результативність виконання їх та Базового компонента дошкільної освіти;
• хід виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»).
    Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446). Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація
освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять
з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин,
старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.
     При доборі форм організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення, методів, прийомів і засобів освітнього впливу необхідно взяти до уваги ймовірне утворення зведених різновікових груп, а відтак частіше необхідно передбачати роботу у підгрупах, диференціацію завдань і видів діяльності за домірними віку рівнями складності, тривалістю проведення,
дозуваннями тощо.
Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти забезпечує керівник закладу в межах наданих йому повноважень. Будь-яких перехідних положень, які відтерміновують запровадження в закладах внутрішньої системи забезпечення якості освіти немає, тому кожен керівник закладу має організовувати розбудову такої системи.

 

    Фінансова самостійність.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначає керівник закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника бухгалтерський облік може здійснювати самостійно заклад освіти або централізована бухгалтерія.
Поступово заклади отримують фінансову автономію — стають розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня. Фінансово автономні заклади повинні самостійно вести бухгалтерський облік та складати фінансову і бюджетну звітність з виконання кошторису (ст. 56 та 58 Бюджетного кодексу України). Зокрема, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. При цьому як суб’єкти державного сектору вони мають сформувати та застосовувати облікову політику. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ встановлено, що юридична особа, зокрема й заклад, у своїй діяльності має застосовувати обрану ним
облікову політику.
      Облікову політику, а також зміни до неї кожен заклад:
• визначає самостійно на основі Стандартів та інших нормативноправових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі;
• погоджує із головним розпорядником бюджетних коштів, яким для нього є управління освіти.
Заклади визначають облікову політику у відповідному положенні, яке затверджує наказом керівник закладу.
Управління освіти як головний розпорядник бюджетних коштів:
• уключає заклади у свою мережу підпорядкованих установ;
• надає цю мережу до органу Державної казначейської служби України за місцем обслуговування.
Звертаємо увагу, що заклади, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Якщо заклади дошкільної освіти обслуговує централізована бухгалтерія, вона має передавати закладам дошкільної освіти всю необхідну інформацію та документи для подальшого їх оприлюднення. Якщо заклад немає власного сайту, то інформаці  розміщують на сайті відповідного органу управління освітою.
    Також звертаємо увагу, що законодавством визначено нову норму як державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки, яке передбачає спільне фінансування закладів, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність. Обсяги співфінансування визначають засновники на умовах договору.

 

                        Кадрова самостійність.
Штатні розписи державних і комунальних закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюють відповідні органи управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010р. № 1055. Звертаємо увагу, що керівникам закладів надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий). У разі виробничої
необхідності за рахунок спеціального фонду у закладах заклади можуть вводити додаткові посади.
     Керівництво закладом здійснює його директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним  (ними) орган. Іншої процедури призначення директора закладу законодавством не визначено.
На посаду директора закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначають особу, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
     Інших працівників закладу призначає на посади та звільняє з посад його директор у порядку, передбаченому Статутом закладу, відповідно до законодавства.
     У закладі дошкільної освіти необхідно забезпечити академічну свободу — самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, що здійснюють на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації тощо.